farba

Jak utylizować stare farby?

W obecnym czasie zwraca się szczególny nacisk na konieczność prawidłowego utylizowania farb. Są one bowiem traktowane jako odpady potencjalnie niebezpieczne, stwarzające spore zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, jak również dla środowiska naturalnego. Warto pamiętać bowiem o tym, że większość farb zawiera szereg szkodliwych związków chemicznych.

Co powinniśmy wiedzieć o utylizacji starych farb?

farbaFarba jest powszechnie uznawana za odpad niebezpieczny, którego nie powinno się nigdy wrzucać do przydomowego pojemnika na śmieci. Żadna firma zajmująca się odpadem odpadów komunalnych nie przyjmie tego odpadu. Sam zaś użytkownik farby może zostać dotkliwie ukarany finansowo. Utylizacja starych farb jest możliwa przede wszystkim w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo pośrednictwem w w procesie odbioru takich właśnie odpadów zajmują się również zewnętrzne firmy. Są one doskonale zapoznane z aktualnie obowiązującymi zasadami prawnymi. W wielu miastach znajdują się również mobilne punkty PSZOK. Zajmują się one odbiorem zarówno puszek z farbą, jak też i opakowań po nich. Warto pamiętać, że również opakowania po tego rodzaju substancjach wymagają bezwzględnie odpowiedniego podejścia do ich składowania.

farbaPod żadnym pozorem nie należy wyrzucać puszek po farbach do pojemnika na odpady zmieszane. Wyjątek stanowi wyłącznie farba lateksowa, w tym przypadku zaschniętą farbę w kawałkach z powodzeniem można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Jak widać, utylizacja odpadów takich jak farby dla wielu osób okazać się może zdecydowanie zbytnio kłopotliwa. Aby tego uniknąć, farbami malarskimi powinno się zarządzać w odpowiedni sposób. Nigdy nie powinno się kupować farby “na zapas”, gdyż po otwarciu puszki i jej pozostawieniu nie będzie się ona nadawała praktycznie do późniejszego wykorzystywania. Otwartą puszkę z farbą, która nie została do końca opróżniona warto oddać więc sąsiadowi czy też znajomemu, który będzie mógł z niej później skorzystać. Przed przystąpieniem do remontu warto wcześniej rozeznać się wśród firm potencjalnie zajmujących się odbiorem takich odpadów.

W obecnym czasie widać spore zmiany, jeśli chodzi o podejście do utylizacji odpadów potencjalnie niebezpiecznych. Do odpadów tego właśnie typu można zaliczyć z pewnością puszki i opakowania po farbach. Znajdują się w nich bowiem potencjalnie bardzo groźne dla zdrowia czy też środowiska związki chemiczne. Ich utylizacją zajmować się więc mogą jedynie firmy, które są wyspecjalizowane w odbiorze takich odpadów czy też w ich późniejszym składowaniu.